11 november 2022

Algemene Beschouwingen begroting 2023

Vandaag is de begrotingsvergadering voor 2023 in het gemeentehuis. Fractievoorzitter Andre Scheppink heeft namens de SGP de volgende woorden gesproken

 

Voorzitter,

Het zijn bijzondere en onrustige tijden. Oorlogen, rampen epidemieën en een overheid die moeilijk de problemen opgelost krijgt.

In de voorbereiding moest ik denken aan Jozef.

Jozef werd op jonge leeftijd verkocht door zijn broers aan handelaren en kwam terecht aan het hof van Egypte. Hij komt in de gevangenis en is moederziel alleen in het buitenland. Juist dan zegent God hem. En wordt hij uiteindelijk onderkoning van Egypte. Leider in een vreemd land met vreemde goden.

In Egypte gaat Jozef heel wijs om met de economische situatie in het land. Met name als het gaat om sparen en reserves opbouwen kunnen we veel van hem leren. Hij liet voorraadschuren bouwen, met het oog op de hongersnood die nog zou aanbreken. Hij ging dus wijs met geld en bezit om.

Maar hij schroomde ook niet om anderen te helpen en te vergeven. Want als zijn broers naar Egypte komen om graan te kopen, valt op dat Jozef het geld aan zijn broers teruggeeft. Jozef laat zien dat genade niet te koop is.

Jozef liet daadkracht en vertrouwen zien. Vertrouwen in de God die hemel en aarde bestuurt.

Die standvastigheid, de trouw en de verantwoordelijkheid van Jozef gun ik ons allemaal. De geschiedenissen van Jozef kunt u nalezen in het Bijbelboek Genesis. Van harte aanbevolen.

Voorzitter,

Vandaag gaan we de begroting voor 2023 vaststellen. Als gemeentelijke overheid hebben we financieel gezien niet te klagen. De “voorraadschuren” zitten vol. Veel wensen uit het coalitieakkoord kunnen we realiseren. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er inwoners en ondernemers zijn die zich grote zorgen maken over hun nabije toekomst. We zijn dan ook blij dat er voorstellen gedaan worden om inwoners te ontzien of te ondersteunen. Ook de steun die kerken leveren waarderen we zeer. Die extra ondersteuning kan alleen als de financiën op orde zijn. Door jarenlang behoudend beleid is dit mogelijk. Het verleidelijk om nog meer te doen. En als dat nodig is dan moeten we dat ook doen. Maar dan zoveel mogelijk daar waar dat het meeste nodig is. De gemeente Rijssen-Holten heeft bijna de laagste lasten van Nederland. En dat blijft ook zo. En verdere verlaging zou op basis van de huidige begroting financieel kunnen. Wij denken dat het wijs is om dat op dit moment niet te doen. Sociaal zijn en blijven kan alleen als de reserves of orde zijn en blijven. Goed dat de kwijtscheldingsregeling verruimt gaat worden. En ook dat er stimuleringsregelingen komen om onze huizen te verduurzamen. Niet gebruikte energie hoeft immers ook niet opgewekt en afgenomen te worden.

Voorzitter,

Ik ga niet alle mooie plannen opnoemen. De investeringen in het onderwijs, de wijken, de infrastructuur en het groen zijn voorwaardelijk voor een fijne leef- werk en leeromgeving.

Ook in de zorg blijven we investeren. We geven daaraan meer uit dan dat we ontvangen vanuit het Rijk. Dat blijkt nodig, en moeten we accepteren. Wachtlijsten in de zorg, zijn voor ons ook een zorg. Met preventieakkoorden proberen we zorgkosten te ontlopen. Wel een vraag aan de overige fracties. Waanneer is preventie een succes? Hoe gaan we dat meten? En wat als de effecten niet voldoende blijken? Ik moest hierbij denken aan mijn eerste jaren in de raad. De nota Happy Fris. Wat is het resultaat daarvan geweest. Het rookgedrag onder jongeren schijnt zelfs weer toe te nemen… Alleen preventie is denk ik niet voldoende. En waar stopt de verantwoordelijkheid van de overheid?  Laten we daarover eens in debat gaan de komende periode.

Voorzitter,

In de begroting zit een grote post om de ambtelijke organisatie op sterkte te brengen. Dat is nodig. We willen ambitie en ondernemerschap uitstralen en plannen tot uitvoering brengen. Daar hoort een robuuste organisatie bij. Wij wensen de organisatie wijsheid en kracht toe om dat te doen wat nodig is. Geef als het nodig is prioritering aan als niet lukt wat vooraf gedacht werd, liever iets goed, dan snel en niet dienstbaar aan de inwoners. Samen moeten we zorgen dat er vertrouwen in de overheid en overheidsorganisaties blijft en waar nodig beter wordt. Een kwetsbare en dienstbare opstelling, openheid en transparantie is in deze tijd nodig. We wensen jullie vooral veel werkplezier toe in deze mooie gemeente!

Voorzitter,

Het coalitieakkoord heeft als titel “met daadkracht in vertrouwen”. Ik wil dan ook eindigen met een citaat van de negentiende-eeuwse staatsman en grondlegger van de Antirevolutionaire staatkunde, Groen van Prinsterer. Die combinatie van daadkracht en vertrouwen werd als volgt treffend verwoord “Laat ons – met het oog naar Hem die wijsheid en krachten geeft- zorgvuldig letten op de uitgestrektheid van Zijn weldaden en bedacht zijn op onze verantwoordelijkheid”

Ik wens het college, de ambtelijke organisatie en mijn collega raadsleden veel wijsheid en Gods zegen toe in het komende begrotingsjaar.