HomeNieuwsAlgemene beschouwingen begroting 2019

Algemene beschouwingen begroting 2019

Publicatiedatum: 9 nov. 2018

 

Op 9 november jl. vergaderde de gemeenteraad over de Programmabegroting 2019. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter André Scheppink tijdens de Algemene Beschouwingen.

Mijnheer de Voorzitter,

Het is dit jaar alweer 775 jaar geleden dat de stad Rijssen stadsrechten ontving van de bisschop van Utrecht. Een conflict tussen de bisschop en de burggraaf van Goor was de aanleiding om van Rijssen een stevig bolwerk te maken. Rijssen was dus bedoeld als een duidelijk statement van de bisschop tegen regionale overheersing. Tegenwoordig gaat regionale samenwerking ook niet altijd van een leien dakje, maar zo bont als toen is het nu niet. Wel is er sprake van een opvallende historische continuïteit en neemt de gemeente Rijssen-Holten nog steeds een unieke positie in het regionale krachtenveld in.

Dit jaar is het ook 100 jaar geleden dat de Staatkundig Gereformeerde Partij werd opgericht. Natuurlijk zijn er grote veranderingen geweest sinds 1918. En toch valt ook hier de continuïteit op. De boodschap van 1918 is, op de verpakking en enkele accenten na, ongewijzigd gebleven.

Voorzitter, we leven in de week van dankdag. Afgelopen woensdag heeft in veel kerken in onze gemeente geklonken dat het God is Die ons werk wilde zegenen. Ondanks alle zonden en gebreken die mensen vertonen, heeft het de goede God behaagd ons in materieel opzicht ruim te zegenen. We mogen ons verheugen in een groeiende economie. De jaren van krimp, werkloosheid en crisis hebben we achter ons gelaten. Het past ons om God daarvoor te erkennen. Anderzijds mag wel de vraag gesteld worden of het in immaterieel opzicht er net zo florissant bij staat als in materieel opzicht. De samenleving lijkt op te gaan in individualisme en materialisme.  Hebben we nog oog voor de naaste? Verstaan we nog de kunst om samen te leven en niet langs elkaar heen te leven? Hoe gaan we om met het milieu? Welvaart en welzijn zijn immers geen synoniemen. De SGP wil graag investeren in een gemeente waarin welvaart én welzijn met elkaar in balans zijn. 

Voorzitter,

Vandaag mogen we besluiten over een begroting die er positief uitziet. Allerlei zaken worden opgepakt. We versterken het sociaal netwerk en verbeteren de toegankelijkheid van de centra. Duurzaamheid is een leidend thema. Maar er zijn ook zorgen rondom de stijgende zorgkosten. Er moet duidelijkheid komen over de oorzaak en over oplossingsrichtingen. Daarom kunnen we nu instemmen met een kleine lastenverzwaring. Maar dat doet ons wel pijn.  Het streven naar lastenverlichting de komende jaren is voor ons belangrijk. Toch een paar opmerkingen.

Een begroting met een overschot maar ook met een aantal ‘PM-posten’. We moeten dus nog rekening houden met uitgaven die daaraan gekoppeld worden. Zo’n PM post is burgerparticipatie, een verschrikkelijk jeukwoord. Wat is dan nu? Volgens mij levert deze PM post juist middelen óp.

Belangrijk voor ons zijn onderwijs en onderwijshuisvesting en verdere verbreding van het onderwijsaanbod. Maar voor goed onderwijs is een goede leer- en werkomgeving net zo belangrijk.

Ook duurzaamheid is voor ons belangrijk. We willen niet alleen plannen zien maar ook de uitvoering. Het gaat ons om het resultaat. Neem nu bijvoorbeeld het project Zonneweide. Vorig jaar is dit hier in de raad aan de orde geweest. Wat is intussen de stand van zaken? Zijn we als gemeente hierin een remmende factor of juist de aanjagende factor? Waaruit blijkt die daadkracht dan? Het doel van duurzaamheid moet centraal staan. Voor het met veel moeite binnenhalen van de hoogste pachtprijs krijg je bij ons niet de handen op elkaar.

Voorzitter, ik moet het kort houden. Toch nog een paar korte vragen.

Er zijn een paar moties aangekondigd. Zoals ik al zei, willen we vooral uitvoeringsresultaten zien. Meer onderzoeken helpen daar niet bij.  Als gemeenteraad moeten we dan vooral niet vragen om meer onderzoeken. Daarom de volgende opmerkingen. Wat betreft het eventuele onderzoek naar de kosten van plaatsnaamborden: kijk tijdens de schorsing even in de administratie. Elk jaar hebben we nieuwe borden nodig in verband met vuurwerkschade. Dus die kosten hebben we zo boven water. Scheelt weer een onderzoek.

Daarnaast hoorden we van parkeerproblemen op het Vletgoor in Holten. ‘Holtens’ Gemeentebelang heeft hierover een motie aangekondigd. Dezelfde parkeerproblemen doen zich voor bij de IJsbaan en tennisvereniging in Rijssen. Kan de wethouder niet even kijken of er binnen de begroting en samen met de verenigingen een oplossing te vinden is? Hier hebben we toch geen motie voor nodig? Graag een reactie.

Het Nedersaksisch is als streektaal erkend. Dat is mooi. Maar om een taal levend te houden is het verhangen van een paar borden geen oplossing. Dan moet je zorgen dat onze “sproake” een plek krijgt binnen het onderwijs. Kan de wethouder cultuur niet samen met de cultuurambtenaar kijken of er mogelijkheden zijn om met CMK middelen (in combinatie met subsidie van de provincie) de streektaal door cultuureducatie een plek te geven en te laten houden in het onderwijs?

Voorzitter, als SGP-fractie bidden we dat God onze plannen voor 2019 zou willen bekronen met Zijn zegen. Want aan Gods zegen is immers alles gelegen. Wat er ook in 775 of 100 jaar veranderd moge zijn, God blijft evenwel Dezelfde. We wensen de burgers van onze mooie gemeente, het college, de raad en het ambtelijk apparaat Gods zegen voor de komende tijd. Ik dank u voor uw aandacht.