HomeActueelZonne-energie voor elke woning

Zonne-energie voor elke woning

Publicatiedatum: 21 jul. 2017

 

Door Sander Haase, raadslid SGP Rijssen-Holten

De SGP meent dat duurzaamheid niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en economisch ingevuld dient te worden. Daarom heeft onze fractie tijdens de kadernotavergadering een motie ingediend om zonne-energie voor iedere woningbezitter in onze gemeente mogelijk te maken. Kern van deze motie is het opstarten van een regeling waarin de BKR-toets wordt omzeild. De gemeenteraad, met instemming van het college, heeft unaniem met deze motie ingestemd.

In juli vorig jaar heeft de raad ingestemd met de gemeentelijke duurzaamheidsvisie. Daarmee wil de gemeente Rijssen-Holten invulling geven aan de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Zonne-energie wordt daarbij nadrukkelijk als duurzame energiebron genoemd. Onze gemeente probeert daarom het plaatsen van zonnepanelen dan ook te promoten, te meer daar er verschillende subsidies bestaan die dit financieel aantrekkelijk maken, zoals de Energiebespaarlening Overijssel.

Binnen onze gemeente blijkt echter het overgrote deel van de subsidies voor zonnepanelen terecht te komen bij eigenaren van woningen met een WOZ-waarde van twee ton of meer. 50% van de woningeigenaren heeft een woning van een WOZ-waarde van minder dan twee ton. Bovendien bestaat er een duidelijke relatie tussen de WOZ-waarde en het energielabel: hoe hoger de waarde, des te energiezuiniger de woning. Naast het feit dat dus de grootste slagen te maken zijn in de laagste categorieën, wordt de kloof tussen hoog en laag ook steeds groter. Dat is een probleem.

Eén van de obstakels voor woningeigenaren met weinig financiële ruimte vormt de BKR-toets. Deze woningbezitters komen niet door deze toets, ondanks het feit dat dit hen een financieel voordeel zou opleveren. Zij kunnen dus geen lening afsluiten voor het verduurzamen van hun woning.

In de Parkstadgemeenten in Limburg is dit jaar een groot zonnepanelenproject gestart dat zich juist richt op deze categorie woningeigenaren. Er is een regeling in het leven geroepen waarin de BKR-toets wordt omzeild. Daarbij heeft men ook gekeken naar de juridische onderbouwing van het project. De afhandeling van dit project is deels weer bij marktpartijen neergelegd om de gemeenten zoveel mogelijk te ontlasten. Ook de consument wordt van begin tot eind volledig ontzorgd. Het project lijkt succesvol: in de Parkstad zullen ongeveer 2500 woningen worden voorzien van zonnepanelen.

Onze motie heeft als doel om het verduurzamen van woningen voor iedere inwoner haalbaar te maken, ongeacht zijn of haar financiële situatie.  Het college wordt daarin verzocht om te onderzoeken of een dergelijk zonnepanelenproject ook in Rijssen-Holten opgestart kan worden. Het college kan daarbij vooral kijken naar het Zonnepanelenproject Parkstad – het wiel hoeft immers niet opnieuw worden uitgevonden. Ook de financiële risico’s dienen in kaart gebracht te worden.

Het college reageerde positief op deze motie, maar gaf wel aan dat het waarschijnlijk is dat voor een dergelijk project op regionaal (bijvoorbeeld binnen de Twentse EnergieStrategie) of zelfs provinciaal niveau samengewerkt dient te worden. Dat is uiteraard geen probleem: duurzaamheid reikt verder dan onze gemeentegrens.

Inmiddels is deze unaniem aangenomen motie ook onder de aandacht van de Gedeputeerde Staten in Zwolle gebracht door Statenlid Gert Harm ten Bolscher. In zijn beschouwingen op de Perspectiefnota heeft hij gevraagd of de GS ook bereid zijn een dergelijke regeling te treffen, al dan niet in samenwerking met gemeenten zoals Rijssen-Holten.

Meer informatie