HomeActueelPositieve grondhouding tegenover zonnevelden

Positieve grondhouding tegenover zonnevelden

Publicatiedatum: 16 sep. 2017

 

Door Sander Haase, raadslid SGP Rijssen-Holten

 

Positieve grondhouding wat betreft ontwikkeling van zonnevelden

De ambities van de gemeente Rijssen-Holten liegen er niet om (Duurzaamheidsvisie): in 2020 moet de uitstoot van koolstofdioxide met 48 kton gedaald zijn t.o.v. de uitstoot in 2008. In 2014 was een reductie van 13 kton gerealiseerd. Daarnaast moet in 2020 het aandeel hernieuwbare energie 10% bedragen. Om deze doelstellingen te behalen moet er duidelijk nog wel het één en ander gebeuren.

Recentelijk zijn bij de gemeente Rijssen-Holten twee initiatieven ingediend voor het realiseren van een zonneveld tussen Rijssen en Holten, namelijk aan de Keizersdijk en aan de Overtoom. Als SGP Rijssen-Holten zijn wij blij met deze initiatieven en in principe steunen wij dan ook de ontwikkeling van deze zonnevelden.

De ontwikkeling van zonnevelden hebben wij in één van de ingediende scans voor de laatste Kadernota zelfs expliciet benoemd als mogelijkheid om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dergelijke initiatieven/ontwikkelingen zijn hard nodig, zeker omdat er momenteel binnen de raad nogal wat weerstand bestaat tegen het plaatsen van windmolens in onze gemeente. En hoewel zonnepanelen op en aan gebouwen de voorkeur verdienen boven grondgebonden zonnepanelen, blijkt in de praktijk dat er onvoldoende zonnepanelen op en aan gebouwen gerealiseerd worden om een significante bijdrage te leveren aan een transitie naar duurzame energie.

Duurzaamheid is uiteraard breder dan alleen klimaat en energie. Vaak wordt gesproken van een ecologische pijler (klimaat en energie), een sociale pijler en een economische pijler. Voor een werkelijk duurzame maatregel dienen dus de laatste twee pijlers niet uit het oog verloren te worden. Hoe worden zonnevelden ingepast in de omgeving? Wat is het verdienmodel? Bestaat de mogelijkheid dat burgers participeren in het project; een aspect dat het draagvlak vaak aanzienlijk vergroot? Is het economisch duurzaam? Hoe om te gaan met schaarste van grond? Wat betekenen zonnevelden voor de agrarische sector?

Tijdens de commissievergadering van 7 september jl. wezen de insprekers ook op verschillende van deze aspecten. Twee aandachtspunten die wat ons betreft van bijzonder belang waren bij het nemen van een principebesluit over de voorliggende initiatieven: schaarste van grond en bebouwing van cultuurgrond. Beide vormen belangrijke aspecten. Wij menen echter dat beide aspecten voldoende zijn meegenomen in het Beleid grondgebonden Zonnepanelen van de gemeente Rijssen-Holten.

Het Beleid grondgebonden Zonnepanelen is namelijk geënt op het beleid van de provincie Overijssel. Juist omdat grond schaars is en zonnevelden op cultuurgrond worden gerealiseerd, schrijft het beleid van de provincie Overijssel voor dat het gebruik van grond in het buitengebied voor zonnevelden een tijdelijk karakter dient te hebben: maximaal 25 jaar. Dit wordt ook wel het principe van omkeerbaarheid genoemd. Men verwacht namelijk dat door innovatie en prijsdaling het in de toekomst niet meer nodig is om grondgebonden zonnepanelen te realiseren. Daarnaast is in het voorliggende beleid rekening gehouden met landbouwontwikkelingsgebieden en andere waardevolle gebieden: daar wil de gemeente geen grondgebonden zonnepanelen toestaan.

Onze fractie heeft daarom een positieve opinie gegeven over zowel het ontwerp-Beleid grondgebonden Zonnepanelen als de plannen om een zonneveld aan de Keizersdijk en aan de Overtoom te realiseren. Zeker wat betreft de zonnevelden (tot nu toe ging het om een principeverzoek) ziet onze fractie uit naar de definitieve uitwerking van de plannen voor de zonnevelden; het spreekt voor zich dat dan de lasten en baten met elkaar in overeenstemming moeten zijn.

Wordt vervolgd dus!