HomeActueelLaatste begrotingsvergadering van raadsperiode: algemene beschouwingen

Laatste begrotingsvergadering van raadsperiode: algemene beschouwingen

Publicatiedatum: 10 nov. 2017

 

Voorzitter,

De apostel Paulus had negen woorden nodig om de kenmerken te beschrijven van onze ideale omgang met elkaar: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Vanuit christelijke optiek is het de taak van de overheid om te zorgen voor een samenleving waar deze waarden, tot bloei kunnen komen. Want: waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen (Psalm 133)!

Hoewel we regelmatig klagen, wonen we nog steeds in een land waar het leven wordt beschermd, de zwakke wordt verzorgd, de vreemdeling wordt gevoed, en de dief wordt vervolgd.

 Voorzitter,

Ik wil mijn collega raadsleden hartelijk bedanken! De samenwerking was goed de afgelopen jaren. Vandaag gaan we als raad de laatste begroting vaststellen van deze raadsperiode. Als SGP-fractie zijn we tevreden met de uitwerking van de kadernota. Deze raad geeft in maart volgend jaar een gemeente door die er goed voor staat.

Ook het college wordt bedankt voor de uitvoering van onze plannen. Ons coalitieakkoord is grotendeels uitgevoerd. De transparante manier van werken middels themabijeenkomsten werkt prima in Rijssen-Holten. We moeten dat zo houden.

We hebben een open bestuurscultuur waarbij het resultaat en het welzijn van onze gemeente voorop staat. Geen cultuur waarbij politieke spelletjes de boventoon voeren. Daarom is het ook niet zo bijzonder dat we deze raadsperiode eindigen met de wethouders waarmee we ook deze periode begonnen zijn. Het resultaat van een bestuurscultuur zonder achterkamertjes. Als SGP-fractie zijn we daar dankbaar voor.

Er is veel werk verzet de afgelopen periode, met goede resultaten. Maar Rijssen-Holten is niet 'af'. Volgende week zullen we als SGP een lokale nota Klimaat en Energie presenteren; een verdere uitwerking van ons verkiezingsprogramma 'Oog voor Essentie'.

De kernboodschap van deze nota is dat we als raad van Rijssen-Holten zo snel mogelijk een heldere en realistische uitvoeringsagenda moeten formuleren voor de transitie naar een duurzame energieproductie en -consumptie in onze gemeente. Deze uitvoeringsagenda moet in nauw overleg met de verschillende belanghebbenden opgesteld worden, zoals bedrijven, woningcorporaties én particulieren. De SGP wil bij de invulling van het begrip duurzaamheid naast de ecologische elementen ook kijken naar de sociale en economische aspecten ervan. Een enorme uitdaging voor de komende raadsperiode.

Oog voor Essentie betekent: oog voor de zaken waar het werkelijk omgaat. Als je beleid maakt, moet daar vooral logica in zitten. Beleid dat je aan de burgers kunt uitleggen, zonder er een ingewikkeld verhaal van te maken.

Een voorbeeld. Dat kinderen les krijgen in schoolgebouwen zoals de Haarschool in Rijssen kan eigenlijk niet meer, als we kijken naar het binnenklimaat en de staat van het gebouw. Terwijl dat volgens onze verordening wel moet. Verwijzen we dan naar een verordening of gaan we samen met een schoolbestuur zoeken naar een duurzame oplossing? U begrijpt dat wij kiezen voor deze laatste benadering.

We zijn blij met alle onderwijsopleidingen die de afgelopen periode gestart zijn in onze gemeente. Dat betekent niet dat we een pas op de plaats moeten maken. Er is in Rijssen-Holten ook een grote behoefte aan hoger opgeleid personeel. Daarom willen we ook hoger beroepsopleidingen naar Rijssen-Holten halen. Dat willen we doen door ondernemers en onderwijs aan elkaar te koppelen, zoals we dat ook al als eerder deden bij de reeds gestarte Mbo-opleidingen.

Als SGP willen we meer samenhang in het gemeentelijke beleid. Cultuur is daarvoor bijvoorbeeld een prima smeermiddel. Cultuur maakt het leven in onze gemeente mooier. Vanuit dat beleidsterrein zijn er hele mooie verbindingen te leggen met andere domeinen. Denk aan de zorg. Neem als voorbeeld ouderen die zich bezig houden met allerlei creatieve activiteiten en dus kunst maken en daarbij tegelijkertijd samen vereenzaming tegengaan.

Voorzitter,

Als SGP zijn we klaar voor de verkiezingen. Ons programma is vastgesteld, de nota duurzaamheid komt eraan en de kandidaten zijn bekend. Verkiezingstijd is leuk. Maar we hopen dat de bestuurscultuur en de samenwerking binnen de raad en tussen de raad en het college blijft zoals die de afgelopen periode was.

We wensen het college de ambtelijke organisatie en de hulpdiensten ook het komende begrotingsjaar Gods zegen en wijsheid toe bij het uitvoeren van hun taken.

André Scheppink

Fractievoorzitter SGP Rijssen-Holten