HomeActueelALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Publicatiedatum: 13 jul. 2017

 

Bijdrage van fractievoorzitter André Scheppink, in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen over de Kadernota 2018.

Voorzitter,

Bij de vorige Algemene Beschouwingen heeft de SGP-fractie aandacht gevraagd voor het Reformatiejaar 2017. Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat er grote religieuze, maatschappelijke en politieke veranderingen in Europa plaatsvonden. Veranderingen die een positieve uitwerking hebben gehad op de ontwikkeling van rechtsstaat en democratie. We spreken de hoop uit dat er veel in ons cadeautje van destijds, het boek Voor religie en vrijheid van Bart Jan Spruyt, gelezen is.

Hier ter plaatse staat de Staatkundig Gereformeerde Partij al negentig jaar in de traditie van de Reformatie. De SGP werd in 1918 opgericht, maar het duurde nog tot 1927 voordat de SGP in Rijssen een lokale afdeling kreeg. Sinds die tijd is de SGP niet meer weg te denken uit het politieke landschap van onze gemeente. Om onze negentigste verjaardag te vieren hebt u een kleine traktatie bij de koffie gekregen.

Voorzitter,

In de Nederlandse kerken die in de traditie van de Reformatie staan, kent men de liturgische gebeden uit de zestiende eeuw. Eén van die gebeden is Het gebed voor allen nood der christenheid. In dit gebed bidt de kerk onder andere:

‘Wij bidden U ook voor de wereldlijke regering: voor alle koningen, vorsten en heren. Maar inzonderheid bidden wij voor degenen die Gij over ons gesteld hebt. Geef dat hun regering daartoe gericht zij, dat de Koning aller koningen over hen en hun onderdanen regeren moge, en het rijk des duivels, hetwelk een rijk is van alle schandelijkheden en ongerechtigheden, door hen, als Uw dienaars, hoe langer hoe meer verstoord en teniet gemaakt worde, en dat wij onder hen een gerust en stil leven leiden mogen, in alle godzaligheid en eerbaarheid.’

Bij deze bede van de kerk van de Reformatie sluit de SGP-fractie zich van harte aan. Zondag aan zondag wordt door de predikanten in onze gemeente Rijssen-Holten op soortgelijke wijze de overheid in het publieke gebed opgedragen. Velen in onze gemeente bidden met ons om wijsheid voor de overheid.

De Reformatie was in staatkundig opzicht dan ook geen revolutionaire stroming. Wel bakende de Reformatie het takenpakket van zowel de kerk als de overheid duidelijk af. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat één van beide over de ander zou heersen. Juist door kerk en staat naast elkaar -dat is wat anders dan tegenover elkaar- te zetten, stellen ze elkaar in staat om leiding te geven aan het volk en de gemeenschap te dienen. De SGP-fractie wenst onze gemeente, en ons land, die vruchtbare samenwerking toe.

Voorzitter,

Vandaag besluiten we over de meerjarenbegroting 2018-2021. Onze gemeente staat er financieel gezien goed voor. Het college schrijft dat vrijwel het hele beleidsakkoord gerealiseerd of in uitvoering is. Een mooi compliment aan ons als hele raad. Wij hebben het college de afgelopen jaren de ruimte gegeven om werk te maken van bijvoorbeeld het plan “Rijssen-Holten Werkt”. De nieuwe opleidingen MBO zorg en MBO Logistiek zijn gestart of gaan starten. De aanleg van glasvezel is goed op weg en er is een begin gemaakt met het duurzaamheidsbeleid. Een constructieve maar bij tijden ook een dualistische en kritische raad maken bestuurlijk Rijssen-Holten sterker.

Maar Rijssen-Holten is niet af. Als SGP hebben we nog diverse wensen. Om het kort te houden, wil ik één belangrijk thema benoemen:

Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen “links” onderwerp. Duurzaamheid is van ons allemaal. Van overheid, bedrijven en particulieren. Maar zeker ook sociale duurzaamheid. Een term waar we als SGP de komende periode verdere invulling en aandacht aan willen geven. We hebben mooie doelen afgesproken. Willen we die doelen halen, dan moet er nog veel gebeuren. Daarom een motie van de SGP om zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te maken.

De afgelopen jaren zijn we als raad op een verantwoorde manier met gemeenschapsgeld om gegaan. Deze raad laat een zeer positieve meerjarenbegroting achter waardoor de volgende raadsperiode financieel gezond gestart kan worden.

Voorzitter,

Wij wensen het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie maar ook de plaatselijke hulpverleners van brandweer, politie en ambulancediensten Gods onmisbare zegen toe op al hun werk. Ik dank u voor uw aandacht.

André Scheppink

Fractievoorzitter SGP Rijssen-Holten